Missie en visie FCL Jeugd

De jeugdopleiding van FC Landen (hierna FCL Jeugd) ziet het jeugdvoetbal niet louter als een doel op zich, maar als een middel en een leer- en groeiproces naar individueel beter worden als voetballer, ieder in zijn tempo en met zijn mogelijkheden. Hierbij staat de ontwikkeling van de speler steeds voorop en wordt het wedstrijdresultaat ondergeschikt.

Onze jeugdmissie is daarom:

  • een “Jeugdvoetballer” een sportieve en sociale vrijetijdsbesteding geven;
  • een “Jeugdvoetballer” respect voor elk individu en gevoel van eigenwaarde bijbrengen;
  • een “Jeugdvoetballer” opleiden die op een technische, tactische, attractieve manier verschillende spelconcepten kan toepassen;
  • een “Jeugdvoetballer” vormen met de juiste “winning mindset”, met het nodige fysiek potentieel, met spelinzicht en met een goede functionele techniek;

met als streefdoel:

  • een “Jeugdvoetballer” afleveren die intrinsiek voldoende kwaliteiten heeft om door te stromen naar ons kernelftal, in overeenstemming met de kernopdracht van de club.

A. Onze sportieve visie – hoe benaderen wij nu het jeugdvoetbal?

Centraal in de opleiding staat de speler; van groot belang is dan ook de individuele ontwikkeling van de “jeugdvoetballer”. Meer bepaald de technische bagage en de individuele actie van de speler zijn pijlers van de spelformats tot 8v8.

Zelfs tijdens de eerste jaren 11v11 (U14-U15) blijft FCL Jeugd de technische ontwikkeling van de voetballer prioritair vinden. De tactische principes, B+, B- en de omschakeling worden aangeleerd binnen het systeem 1-4-3-3. Een systeem met een optimale veldbezetting waarbij nog steeds kan gefocust worden op de individuele actie.

Vanaf de leeftijd U16, wat wij binnen ons opleidingsplan de preprestatiefase noemen, kan er dan uniform in fysieke “overload” getraind worden en zal de opleiding inzetten op tactische flexibiliteit om alzo de spelers voor te bereiden op resultaatvoetbal.

Om, ten slotte, de doorstroming van jeugdspelers naar de kernelftallen te bevorderen, houdt  FCL Jeugd bij de categorieën U16, U17 en desgevallend U19 “Preprestatietrainingen” om jonge talenten tijdig te detecteren en in te zetten op hun doorontwikkeling, ook via wedstrijden.

B. Onze sportieve visie: voort op de ingeslagen weg

FCL Jeugd heeft enkele jaren geleden de eerste fundamenten gelegd voor een eigen opleidingsmodel en wil daarop voortbouwen. Binnen dat model worden de klassieke opleidingslijnen volgens wedstrijdformat stapsgewijs ingeruild voor een anders vertakt model: speelfase (U6-U7) – leerfasen 1+2+3 (U8-U15) – preprestatiefase 1+2 (U16-Beloften).

In dit model kiezen we voor een uitgebreidere leerfase, die de traditionele drie bouwen deels overlapt. De keuze voor deze uitgebreidere leerfase is ingegeven door twee zaken: 1) de individuele technische ontwikkeling moet centraal staan tijdens de hele periode van de gouden-leerleeftijd en 2) de groeispurtperiode en de intrede in wedstrijdformat 11v11 als fysieke en mentale belasting zijn dermate groot dat tactische flexibiliteit op die leeftijden nog niet aan de orde is.

Gezien de diversiteit binnen deze geherdefinieerde leerfase wordt er wel gekozen om die leerfase op te splitsen in meerdere takken: leerfase I (U8-U9) – leerfase II (U10-U13) – leerfase III (U14-U15).  Pas in de fase daarna (U16-Beloften) wordt ingezet op de tactische flexibiliteit die vereist is voor het beheersen van het binnen de club nagestreefde moderne resultaatvoetbal.

C. Onze sportieve visie – welk soort jeugdvoetballer willen wij?

FCL Jeugd wil spelers opleiden met goede voetbalcompetenties: snel, krachtig, met een goede uithouding en een uitstekende balbeheersing.

FCL Jeugd tracht voetballers op te leiden die de drang hebben om te winnen en die tot het uiterste gaan om te slagen zonder de controle te verliezen over hun handelingen. Wij willen dit vertaald zien als focus op het veld, maximale aanwezigheid op training en wedstrijden, en correct gedrag tegenover ploegmaats, scheidsrechter en supporters. Dus in het algemeen een speler met de juiste “winnaarsingesteldheid”.

FCL Jeugd wil daarbij rekening houden met zowel de kalenderleeftijd als de biologische leeftijd van de speler. Vroegrijpe spelers zullen sneller doorschuiven; laatrijpe spelers zullen worden aangemoedigd een afwijkingsattest aan te vragen bij de sportkeuringsarts.

Als laatste punt wil FCL Jeugd spelers opleiden die op een bepaalde manier voetballen, het voetbalspel lezen en de juiste beslissingen nemen. Een voetballer met “vista”. Ze herkennen dus de looppatronen van medespelers en tegenstanders en anticiperen op elke voetbalspelsituatie.

D. Onze sportieve visie – hoe willen wij die gestalte geven?

FCL Jeugd stoelt zijn jeugdopleiding op de volgende pijlers: “Leren” – “Amuseren” – “Presteren”.

Leren verwijst naar het sportieve leerproces. Via een sportief plan per ontwikkelingsfase willen wij maximale kansen geven aan elke speler om zijn talenten te ontwikkelen. Daartoe worden de jeugdtrainers gestimuleerd tot het volgen van opleidingen en het vervolmaken van hun kennis.

Amuseren verwijst naar de spelvreugde die voor elke speler, op eender welk niveau en op eender welke leeftijd, bereikbaar moet zijn. Dit door een maximaal aantal wedstrijdvormen op training en speelminuten tijdens wedstrijden. Tegelijkertijd wordt voorzien in een aanbod aan extra-sportieve evenementen om een positieve sociale band uit te bouwen.

Presteren verwijst naar de wedstrijdmentaliteit die elke speler aan de dag moet leggen, maar overstijgt het zuivere wedstrijdresultaat; het gaat met andere woorden om de winning mindset. Daarnaast  vestigen we, vanaf jonge leeftijd, de aandacht op het leren handelen volgens clubregels, het leven in team; het gaat met andere woorden om de juiste lifestyle. 

Samengevat, FC Landen geeft er een LAP op!